Zaans Peil: Medezeggenschap is moeizame zaak in Zaanstad


Zaans Peil: Medezeggenschap is moeizame zaak in Zaanstad

ZAANDAM – Het lijkt misschien onlogisch dat dit artikel gaat over een gebrek aan medezeggenschap in de gemeente Zaanstad, nadat ik vorige week uitgebreid aandacht heb besteed aan de succesvolle samenwerking tussen de gemeente en belangenvereniging Hart voor Stad. Op het moment dat ik de actuele informatie over die positieve samenwerking binnenkreeg, had ik al de basis klaar voor een column over medezeggenschap.

Met de gedachte in het achterhoofd, “een zwaluw maakt nog geen zomer” en we willen toch een mooie zomer, wil ik die kritische tekst alsnog gebruiken, met daarbij de opmerking dat we nu gezien hebben dat het ook anders kan en dat we er op vertrouwen dat de invloed van de inwoners van Zaanstad op het beleid van de gemeente, met(vooral dat) of zonder een belangenvereniging, op een gezonde basis zal blijven bestaan. Het begin is door Hart voor Stad gemaakt. Bedankt daarvoor. Het hebben van een actieve belangenvereniging stimuleert natuurlijk het opperen van ideeën en starten van activiteiten, waar de gemeente als organisatie nog niet aan had gedacht.

Ondanks het volgende uit het artikel, dat ik dus al klaar had liggen, wil ik graag dat de ingeslagen weg, zoals met Hart voor Stad, vervolgd kan worden. Ik had geschreven: “Als je een stad bestuurt zonder echt rekening te houden met de inwoners kun je de klok er op gelijk zetten dat deze inwoners actie gaan ondernemen tegen dat dictatoriale gemeentebestuur. Zij zullen zich bijvoorbeeld via een referendum mobiliseren of zich via rechtszaken gaan weren. Het college van B&W beweert steeds dat ze bewoners bij hun plannen betrekken, maar er zijn voorbeelden te over waarmee kan worden aangetoond dat onze bestuurders lak hebben aan de inwoners. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de keer dat de bewoners gevraagd werd welk ontwerp van een nieuw stadhuis, dat ze eigenlijk in het geheel niet wilden hebben, de voorkeur had. De uitslag van de bevraging werd volledig genegeerd en er kwam een volledig nieuw ontwerp dat nooit is voorgelegd. Dergelijke bestuurders kunnen toch niet verwachten dat de bewoners hen nog vertrouwen of respecteren en serieus nemen. De geschiedenis herhaalt zich en er is niets nieuws onder de zon zijn twee gezegden die iedereen wel kent. Ze kwamen in mijn herinnering toen ik las en hoorde over het plan voor een referendum met betrekking tot het nieuwe cultuurpaleis dat qua vorm meer weg heeft van een ijspaleis en naar mijn bescheiden mening een aanfluiting is tussen de frivolere gebouwen in de omgeving. Als je al zo lang als ik de gemeente Zaanstad kritisch volgt, krijg je bij nieuwe gebeurtenissen ook al gauw de gedachte: Dat komt me bekend voor. En zo ook in dit geval. Jan de Bruin die ik ken als een bevlogen en zeer met kunst begaand persoon is een referendum begonnen. Ik kreeg nog meer herinneringen, namelijk een referendum in verband met Inverdan, waarvoor ik persoonlijk met een aanvraag op 23 december 2004 een actiecomité heb opgericht. Weet u nog wat de redenen voor dat referendum waren? Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. Ik citeer uit die aanvraag:”

Belangrijke redenen

Er zijn vier belangrijke redenen te noemen waarom Inverdan moet worden gestopt en aangepast.

Reden nummer 1 is dat het merendeel van de bevolking van Zaanstad het project niet ziet zitten en het gemeentebestuur, ondanks een bijzonder kostbare promotiecampagne (die ze dan gemakshalve inspraakmogelijkheden noemen), hen ook niet duidelijk kan maken dat dit project er moet komen. De meest recente Zaanpeiling toont aan dat slechts 18% van de Zaanse bevolking vindt dat Inverdan Zaanstad een centrum met uitstraling en kwaliteit zal bezorgen. Een gemeentebestuur, dat overal zegt veel belang te hechten aan de mening van zijn inwoners, kan een dergelijke massale afwijzing toch niet zo maar naast zich neer leggen! De tweede doorslaggevende reden is dat de gemeente Zaanstad geen geld heeft voor zo’n project waarvan de financiële gevolgen op lange termijn niet goed zijn in te schatten. Alle grote projecten waar overheidsinstanties bij betrokken zijn, leiden tot aanzienlijke budgetoverschrijdingen. Een recent voorbeeld is bijvoorbeeld het vergelijkbare winkelcentrumproject in Amstelveen.

Veelbelovend op papier, maar de gemeente draait op voor de tegenvallers van de projectontwikkelaars .Ook in de Zaanstreek zijn hiervan aansprekende voorbeelden, zoals het Zaantheater. Al geruime tijd voor de start van het project was het gemeentebestuur van Zaanstad zich bewust van de hachelijke financiële situatie van dit moment. Toch heeft men het project via de portemonnee van de inwoners doorgezet om persoonlijke emotionele redenen. Daarvoor heeft men de gehele sociale samenleving van Zaanstad door bezuinigingen overhoop gehaald met nog steeds een zeer reëel risico dat de lasten voor de inwoners de komende jaren nog verder zullen stijgen door onvoorziene kosten van Inverdan. (Het feit dat we de duurste gemeente van Nederland zijn geworden, heeft mijn gelijk aangetoond) Op de derde plaats hebben we te maken met de onbetrouwbaarheid van ons gemeentebestuur. Bij de laatste verkiezingen hebben alle partijen gezegd dat de lasten voor de inwoners niet noemenswaardig zullen stijgen in deze periode. Het tegendeel is waar.

Arrogant ter zijde geschoven

Met een gemak, waarbij de belangen van de bevolking arrogant ter zijde worden geschoven, zijn de directe kosten die te maken hebben met het wonen en leven in Zaanstad angstaanjagend gestegen. De mogelijkheid dat de gemeente onder controle van het provinciebestuur zal komen te staan, is niet denkbeeldig. Dat is in het recente verleden al eens gebeurd en is één van de oorzaken dat Zaanstad armlastig is. Het gevolg van Inverdan is dat andere delen van Zaanstad jarenlang met een onderhouds- en vernieuwingsachterstand te maken zullen krijgen en er zal geen of nauwelijks (noodzakelijk) nieuw beleid ontwikkeld kunnen worden. Sport, cultuur en sociale cohesie zullen door de bezuinigingen (Inverdan moet doorgaan) nog verder onder druk komen te staan. (Besef wel dat ik die argumenten dus in 2004 in mijn aanvraag voor het referendum heb gebruikt).

En dan ten vierde de doelstellingen die het college wil bereiken met het Inverdanproject. Ze verwachten dat het ondernemers zal stimuleren zich in Zaanstad te vestigen en dat daardoor de werkgelegenheid zal toenemen. Verder denken ze dat door deze maatregelen de trek naar de binnenstad van Zaandam zal toenemen. Het merkwaardige is dat de gemeente geen enkel representatief onderzoek heeft, of heeft gedaan, dat aangeeft dat het realiseren van deze doelstellingen waarschijnlijk is. Er bestaat daarentegen wel recent en gedegen onderzoek van MKB Zaanstreek en de Rabobank en van ING dat aantoont dat deze doelstellingen illusies zijn die nooit bereikt zullen worden. Ook het merendeel van de inwoners is daarvan overtuigd. Het is in dit licht bezien dan ook onbegrijpelijk dat verantwoordelijke bestuurders van een stad toch met oogkleppen op doorgaan op een weg die tot niets zal leiden. Wat is daarvan de oorzaak?

Los van deze, ons inziens doorslaggevende argumenten, is er ook nog een symbolische blunder gemaakt door het gemeentebestuur. Startpunt van het project moet zijn de bouw van een nieuw stadhuis in het centrum van Zaandam. Hoewel er vraagtekens gezet kunnen worden bij de noodzaak hiervoor, blijft het feit dat het nieuwe stadhuis gedacht is op grond van de NS. Onvoorstelbaar, een gemeentehuis hoort op eigen gemeentegrond. Dat is, zeker op lange termijn, goedkoper, flexibeler, effectiever en onafhankelijker.)Dus dook ik in mijn archief en vond een artikel uit 2009 met als kop: “Zaanstad pakt het niet goed aan””. Dat artikel begon als volgt:” Gaan onze bestuurders niet veel te voortvarend te werk? Op een moment dat het nog onduidelijk is wat de financiële gevolgen zijn van het Inverdan-avontuur heeft Zaanstad al weer een groot project op stapel staan wat ook de nodige financiële consequenties zal hebben. Het is belangrijk dat de bewoners daar een grote mate van inspraak in zullen hebben. En dat betwijfel ik op basis van wat me nu bekend is. Ik hoop voor Zaanstad dat ze beter zal scoren dan met Inverdan, waarvan bijna een kwart van de bewoners zegt het oneens te zijn met de stelling van de gemeente:” Inverdan bezorgt Zaanstad een centrum met uitstraling en kwaliteit. Deze cijfers komen uit het gemeentelijke onderzoek Zaanpeiling 2007.

Dat vermeldt ook dat slechts 12% straks vaker naar het centrum zal gaan, terwijl het feit dat juist meer mensen naar het centrum zouden komen de justificatie was om die investering te doen. Zeer teleurstellend. Als je dan leest dat slechts 16% van de bewoners vindt dat het gemeentebestuur een duidelijke visie heeft op de toekomst van de stad en je constateert dat er een groeiende onvrede is over de gang van zaken en dat de bewoners zich mobiliseren tegen de plannen van de gemeente die ze zich vaak opgedrongen voelen door een college dat aan de hand loopt van een klein aantal projectontwikkelaars dat het in de stad voor het zeggen lijkt te hebben en alleen de ogen open heeft omdat ze door Eurotekens daartussen de oogleden niet meer op elkaar kunnen krijgen. In zo’n situatie is het onverstandig met een nieuw plan te komen zoals nu met “Zaanstad pakt aan”. Om dan arrogant te beweren, en nu citeer ik en te zeggen;” Onze stad heeft veel mogelijkheden en net zoveel ambities. Om deze ambities in goede banen te leiden, moeten we een toekomstplan maken. Een plan dat richting geeft aan alle ontwikkelingen die in de gemeente spelen. Daarom informeren wij u via een folder die huis aan huis bezorgd is over dit plan. En we vragen u, als inwoner van Zaanstad aan te geven welke onderwerpen u belangrijk vindt voor de toekomst van onze stad. Hoe geloofwaardig denkt de gemeente zich te maken tegenover bewoners van wie slechts 9% vindt dat het gemeentebestuur veel doet om de mensen bij het bestuur te betrekken.( en wat blijft er van de geloofwaardigheid over als men nu door te starten met Plan van de Stad eigenlijk toegeeft dat dat plan”Zaanstad pakt aan” mislukt is, Nico van den Broek).

Bloemlezing

Daarbij komt dan ook nog eens dat, zoals al vermeld, slechts 16% van mening is dat dit gemeentebestuur een duidelijke visie heeft op de toekomst van Zaanstad. Betrek daar ook bij dat deze bewoners nog vers in het geheugen hebben dat nadat ze een keuze hadden gemaakt voor een ontwerp van een nieuw stadhuis het gemeentebestuur die keuze domweg naast zich neerlegde en besloot voor een geheel nieuw ontwerp dat later door de architect was gemaakt. Denkt u dat deze bewoners het gevoel hebben serieus te worden genomen en dus mee zullen werken aan een plan waarvoor ze zelf geen inbreng kunnen hebben. Want het enige wat ze mogen doen, is via een enquête aangeven in welke mate ze het eens zijn met de onderwerpen die het college al heeft bepaald en waarvan men overtuigd is dat die moeten worden uitgewerkt.

Hier volgt een bloemlezing van die onderwerpen met daarbij de verklaring waaruit blijkt dat het college zijn standpunt al heeft bepaald of opgelegd heeft gekregen van provincie of regio Amsterdam.

Voor de volledigheid moet ik ook vermelden dat er op 25 maart (dat was in 2009, Nico van den Broek) een bijeenkomt was in het gemeentehuis over dit onderwerp, waarvoor ook een aantal inwoners was uitgenodigd. Ik ben van mening dat het college ook hier een grote psychologische fout heeft gemaakt door niet eerst te inventariseren waar precies het huidige ongenoegen van de bewoners vandaan komt. Ik durf er een goede fles wijn op te zetten, dat het te maken heeft met het feit dat veel bewoners momenteel ervaren dat de plannen van gemeente en projectontwikkelaars hun directe woonomgeving verarmen waardoor hun bezit en leefgenot minder waard worden. Ze voelen zich in de steek gelaten en sommigen moeten nu zelfs hun eigen door de gemeente geëiste rioolaansluiting betalen.. Het is zelfs zo eg dat ik van mensen hoor dat ze om deze redenen uit Zaanstad weg willen. Ze hebben genoeg van bestuurlijke willekeur en visieloosheid en door verkeerde ambities van bestuurders ondergeschikt worden aan de wensen en grillen (uitbreiding tankoverslag en containerhaven van Amsterdam). Dat dit gevoel niet helemaal ten onrechte is, zie je als je de onderwerpen bekijkt die de gemeente als uitgangspunt neemt voor het nieuwe plan, te weten

1. Verbinding met Amsterdam

De verbinding tussen Amsterdam en Zaanstad kan zowel fysiek als geestelijk versterkt en daarmee de aantrekkelijkheid van Zaanstad op het gebied .Ik begreep dit aanvankelijk niet, maar kreeg desgevraagd de volgende aanvullende informatie van de gemeente; versterken; fysiek, via bootverbinding, aanleg tweede Coentunnel, verbeteren fietsverbinding Zaanstad Amsterdam: geestelijk door ideeën en gemeentelijke koers te delen met Amsterdam. Het college spreekt regelmatig met gemeentebestuur Amsterdam. En Zaanstad praat en denkt mee op stadsregio niveau. Ze is met verschillende wethouders vertegenwoordigd in commissies van de stadsregio. Onderwerpen: Havens, Economie, Verkeer en Vervoer, Noordzeekanaal. En dan ben ik weer bij mijn stokpaardje. Partijbelang maakt algemeen belang ondergeschikt

2. De Zaan als kracht.

De Zaan is al eeuwenlang een belangrijke verbinding tussen de oude kernen. Haar kwaliteit voor wonen, werken en recreëren zich kan nog beter ingezet worden. Als je merkt dat het gekoesterde groen in je omgeving verdwijnt en dat het karakter van je buurt verandert doordat men geen rekening houdt met de bestaande rijkdom in jaren opgebouwd en je constateert dat er niet naar je gegronde bezwaren wordt geluisterd, ben je niet gevoelig voor dit soort argumenten.

3. Diversiteit en kwaliteit in wonen

Zaanstad kent veel diverse woonmilieus, maar er zijn verschillen in kwaliteit van zowel woningen als leefomgeving in veel buurten. Verschil tussen wijken en meer kwaliteit is noodzakelijk voor de vitaliteit en de sociale veiligheden. Pleidooi om de goede zaken te koesteren en beschermen.

4. Optimale talentontwikkeling

Aan werknemers worden steeds hogere eisen gesteld. Voor veel bedrijven is het moeilijk om goed personeel te vinden. Daarom moeten we optimaal gebruik maken van wonen en werken verbeteren. Ook dit was voor mij onduidelijk. Ik kreeg van de gemeente de volgende aanvullende en verklarende informatie . Zaanstad heeft veel talent in Amsterdam werken. Gaat om hoger opgeleiden in vaak creatieve beroepen. Die willen we graag in Zaanstad hebben. Opgave is om creatieve bedrijven te interesseren zich in Zaanstad te vestigen.

Mogelijkheden: ontwikkelen Hembrugterrein in samenhang met ontwikkeling Amsterdamse IJoevers. Onder meer door samenwerking met Broedplaats Amsterdam. Ook onze cultuur historische panden lenen zich hiervoor. Zie modebedrijf Vanilla in pand de Adelaar. Jumbo in de Koekfabriek, Stichting Vrij Glas op het Hembrugterrein en zo zijn er meer voorbeelden(Hoort het raadhuis van Zaandijk ook niet thuis in dit rijtje?”):: Als je als gemeentebestuur voor je argumenten soms weer terugvalt op een structuurschets Dansen op het veen die je in 2005 hebt aangenomen, toon je weinig realiteitszin. Je vergeet gemakshalve dat op het gebied van ruimtelijke ordening door landelijke en regionale overheid andere visies zijn ontwikkeld op het gebied van binnenstedelijke verdichting, laat staan dansen. Je zou voordat je aan iets nieuws begint, serieus moeten inventariseren wat de huidige bewoners willen behouden en dat als uitgangspunt nemen. Dan voorkom je in ieder geval dat bewoners de stad verlaten en word je niet afhankelijk van immigratie uit de omgeving die ook de grootsteedse problematiek met zich meebrengt, zoal nu al in Saendelft is te constateren. Terugvallen op dansen op het veen is te gemakkelijk en zelfs een beetje laf. Iedereen weet dat veen geen goede ondergrond is om sierlijk en soepel te bewegen. Zeker niet met lompe klompen.

Om dan met modderige poten door de stad te stampen, alles te slopen, waarvan je vindt dat het in de weg staat en de gaten op laat vullen door ontwikkelaars die in verband met hun winstbejag allen maar de lucht in kunnen om zoveel mogelijk door niemand gewenste appartementen te bouwen, moet je als gemeentebestuur van Zaanstad niet doen. Je moet dan in alle oprechtheid en bescheidenheid onder ogen zien wat je de laatste bestuursperiodes van de stad hebt gemaakt, dan realiseren wat er tot nu toe van de stad terecht is gekomen, vaak ook door jouw partij die deel uit maakte van de coalitie.

Want wat is Zaanstad nu.? Een grote stad met de hoogste woonlasten van ons land, een zwakke financiële basis, veroorzaakt door catastrofaal projectmanagement en een ontevreden bevolking, veel achterstallig onderhoud. Een uitermate slechte infrastructuur, omdat er nooit aan is gewerkt om de diverse stadsgedeelten soepel met elkaar te verbinden. Neen, we hebben zelfs op een drukke doorgaande weg, de Provinciale weg, nog een gelijkvloerse spoorwegovergang. Doe daar iets aan, Dan doe je wat nuttigs. En dan vergeet ik nog te vermelden dat men er niet in is geslaagd om een wereldbekend fenomeen als de Zaanse Schans rendabel te maken. Geen bewijs voor ondernemerskwaliteiten. Verder een enorme vervuiling in de grond die moeilijk te saneren is. Kortom een slecht rapport dat geen basis is voor grootse nieuwe plannen. Denk niet dat het alleen uw columnist is die vindt dat het gemeentebestuur te hard van stapel loopt met dit plan en daardoor de noodzakelijke behoedzaamheid uit het oog verliest. De idee bijvoorbeeld om creatieven uit Amsterdam naar Zaanstad te krijgen, is een illusie. Die mensen hebben niet toevallig voor Amsterdam gekozen als werk- en woonlocatie.

Ook de fractie van destijds coalitiepartij SP (ik schrijf over 2009) wijst op een betere voorbereiding. In een brief die de toenmalige fractievoorzitter Sonja van Elmpt stuurde naar alle collega-raadsleden staat het volgende:. Ik citeer “Naar aanleiding van de ‘perspectief op de stad’ op 3 december jl. en de discussiebijeenkomst die wij daarover hebben gevoerd in onze fractie willen wij u het volgende voorleggen. In het groepje dat zich bezig hield met ‘ruim baan voor talent’ ging de discussie al spoedig over de analyse”. ..Er werd ons een beeld van onze gemeente voorgehouden waarin wij ons niet zomaar herkenden (Datzelfde had ik destijds met de analyse die ten grondslag lag aan Inverdan, Nico van den Broek) Dit gold niet alleen voor ons als SP, maar ook voor sommige andere partijen. Er gingen stemmen op om een stap terug te doen en bij het begin te beginnen, Wat zijn de cijfers en feiten en hoe interpreten we die? In het groepje dat zich bezig hield met ‘ruim baan voor talent’ ging de discussie al spoedig over de analyse zelf. Het is een stap die we als raad nog niet gezet hebben.

Er zijn wel presentaties geweest en er was zelfs een congres, maar daar hebben de raadsleden in wisselende samenstellingen aan deel genomen en tot discussie in de raad hebben die tot nu toe niet geleid. Ook op 3 december waren we in kleine groepjes bijeen, maar zonder een terugkoppeling, zonder een raad brede discussie daarna. Het gaat om een belangrijke discussie. De grote lijnen voor de toekomst worden vastgelegd. De gekozen koers moet richting gevend en verbindend zijn, zo lezen we. Het lijkt ons van belang dat we als complete raad niet alleen dezelfde informatie tot ons nemen, maar ook de tijd en de gelegenheid nemen om deze op kritische wijze te bespreken. Lijkt mij vanzelfsprekend. Dit is tijdens de raadsvergadering van 18 december 2008 aan de orde geweest. Op initiatief van de SP lezen we in het verslag van die vergadering het volgende.

De fractie van SP miste een startmoment van het proces en wilde graag de uitgangspunten vanuit de aangeleverde onderzoeken bediscussiëren. Hiertoe diende de fractie een amendement in. De fractie van de PvdA steunde dit amendement en gaf direct twee onderwerpen mee voor die discussie: de demografische ontwikkeling en de scholingsgraad.

Verder gaf de fractie op twee onderwerpen aan waar Zaanstad een grotere ambitie mag zetten: de scholingsgraad en de milieugehinderde woningen. Ook ten aanzien van het groen had de fractie een inhoudelijke bijdrage. De fractie van GrL was ook van mening dat de discussie over de dragers nog niet voldoende was verwerkt in de notitie en diende ook hiertoe een amendement in. De fractie diende ook een amendement in over de communicatie van deze stadsvisie naar de burgers toe. De fractie van de ZOG kon zich goed vinden in de ingediende amendementen. De fracties van VVD en ROSA vinden een discussie op inhoud nog te vroeg en steunen daarom ook de ingediende amendementen. De fractie van de CDA (waarschijnlijk in verband met de verantwoordelijkheid van hun destijds verantwoordelijke wethouder Nel Kroesen) steunde de amendementen niet en vond dat de verschillende aspecten ruim voldoende aan bod zijn gekomen en nog zullen komen in de specifieke documenten. De fractie van DZ vroeg naar de democratisering van de diverse klankbordgroepen die in de stad bestaan. De ChrU vroeg om de mens in de stad centraal te stellen in de 2 verkeer en vervoer plan en de sociale structuurschets.

Deze trajecten liepen gezamenlijk op. De portefeuillehouder gaf aan dat dit wel de eerste keer is dat de raad hierover spreekt als raad en kan daarom instemmen met een bespreking van de dragers in het Zaanstad Beraad en van een discussie over de onderzoeken, daarbij opmerkend dat de onderzoeken wetenschappelijk gedaan zijn en niet door ons te amenderen zijn, alleen te interpreteren. Ten aanzien van het amendement van GroenLinks over de communicatie met burgers gaf de , portefeuillehouder, burgemeester Faber aan het woord ‘inspraak’ in deze context ouderwets te vinden. Bewust is het woord raadplegen genoemd in de zin van de nota interactief beleid die onlangs is vastgesteld. Ik zal de ontwikkelingen zeker kritisch blijven volgen.

Zoals u kunt lezen, is er niets nieuws onder de zon en worden wij als inwoners van Zaanstad geleefd. Als ik de tekst herlees en ik bedenk dat men nu bezig is met het Plan van de Stad, vraag ik me af. “waar moet dat naar toe? In hoeverre krijgen wij als inwoners nog de kans om echt daadwerkelijk iets bij te dragen. En niet met een paar woorden, maar met meningen die we gedurende de implementatie ook nog kunnen bijstellen als we zien dat iets verkeerd gaat. Een referendum over een cultuurpaleis vind ik zinloos Ik ben ervan overtuigd dat het benodigde aantal handtekeningen moeiteloos wordt gehaald, maar daar gebeurt toch niets mee in het doorgedrukte stadhuis. Er is mijn inziens maar een mogelijkheid om die foeilelijke en te dure cultuurtempel te voorkomen. De gemeenteraad moet nu maar eens bewijzen dat hij inderdaad het hoogste orgaan van de gemeente is en dwars voor de plannen gaan liggen en daarvoor alles en iedereen mobiliseren die kan meehelpen het ongewenste project te voorkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van de provincie die toch al kritisch kijkt naar de financiële gang van zaken in Zaanstad. We wachten de ontwikkelingen af. Er is een initiatief genomen voor een raadgevend referendum.

Wat is de haalbaarheid van het referendum?

Ik denk dat de meeste inwoners wel voorstander zullen zijn. Ik sprak hier recentelijk over met een prominent raadslid (coalitiepartij). Hij dacht niet dat het referendum iets uit zal halen. De gemeenteraad zal het moeten afwijzen omdat de raad enige tijd geleden al heeft ingestemd met het principe van een cultuurcluster. De enige manier waarop het nog kan worden gestopt, zijn de kosten. Daar heeft de raad nog geen groen licht voor gegeven. Dus daar ligt de kans!! Grijp die gemeenteraad, dan toon je je een echte volksvertegenwoordiging, die daadwerkelijk op onze centen past.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.